” Готовност за зимно поддържане на Областно пътно управление – Разград”

Публикувано на октомври 14, 2009

Републиканската пътна мрежа, поддържана от Областно пътно управление – Разград, е с обща дължина 486 км.
Сред основните задачи при работа на ОПУ – Разград са подготовката на пътищата, механизацията и опорните пунктове за снегопочистване, осигуряване на редовна информация за състоянието на пътищата през зимния период, както и осигуряване координация със съседни региони и Сектор “Пътна полиция” при възникване на извънредни ситуации.
Изготвен е оперативен план, който има за цел да оптимизира организацията и изпълнението на работите по зимното поддържане.
Предвидени са необходимият брой техника за обезпечаване на зимното поддържане на пътищата. Определени са сроковете за доставка на инертния материал и сол, както и тези за сигнализиране на пътищата с пътни знаци.
Приоритет при съставяне на плана, по отношение на обезпеченост с техника, материали и работна ръка, имат главните пътища в областта.
Четиринадесет опорни пункта са предвидени да осигурят техническото обезпечаване на дежурствата и предаването на актуална информация за състоянието на пътищата.
В ОПУ – Разград се въвежда режим на 24 часово дежурство, а информацията за състоянието на пътната мрежа ще се подава в денонощния Ситуационен център на агенцията.
Ежедневно в него ще постъпва информация и за метеорологичната обстановка и прогнозата за времето от Метеорологичния център на военно-въздушните сили.
В АПИ ще работи Оперативен щаб, който да обобщава на национално ниво данните, постъпващи от областните пътни управления и различни институции с цел осигуряване на висока оперативност и бърза реакция на органите на агенцията и полицията.
Дежурните в агенцията ще предават обобщената информация в Оперативен дежурен център на ГД „Охранителна полиция”, Ситуационен център на Главна дирекция „Гражданска защита” с цел разпространяване до средствата за масова информация.
При обилен снеговалеж и снегонавявания Областно пътно управление –Разград има задача да спира движението, там където е необходимо. Важно е на почистващите машини да се подсигури достъп до затрупаните участъци. Водачите на автомобили трябва да изпълняват стриктно нарежданията на КАТ или указанията на служителите на АПИ.
В Ситуационния център на агенцията на разположение на гражданите е и изградения пост на тел.112, където могат да се подават сигнали за аварийни ситуации по републиканската пътна мрежа. В центъра на АПИ работи и горещия телефон 0 700 130 20, който също ще приема обаждания на граждани, свързани със състоянието на пътищата.
Телефонът е безплатен и може да бъде избран от територията на цялата страна. Сигналите на гражданите ще бъдат приемани денонощно.

На 20.10.2009 г. ще бъдат отворени офертите на кандидатите, участващи в процедурите за определяне на изпълнител за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа за РПС – Разград и РПС – Исперих.

Гл.експерт по ИМП

Емине Фъчъджиева

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook