Към един милиард лева трябват за реализация на Стратегията на област Разград до 2020 г.

Публикувано на декември 3, 2013

995 027 634 лв. са необходими за реализацията на Стратегията за развитие на област Разград. Над 700 милиона лева се очакват по европейски фондове, останалите пари ще са от национално обществено финансиране и частния сектор. Документът бе приет днес на заседание на Областния съвет за развитие.

Пред членовете му я представи началникът на отдел „Регионално развитие и административен контрол“ в Областна администрация Светлин Симеонов – съобщиха от Областна администрация-Разград.

Визията на Област Разград за периода 2014-2020 г. е синтезирана като „Област  Разград  – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна България, с балансирана, конкурентоспособна икономика, съхранена природа, обновена инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани, привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”

Документът има 4 стратигически цели: икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда; балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места; социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал; териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество.

Пет са основните приоритета, вписани в Стратегията: постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието; устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор; обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на жизнената среда, подобряване качествата на околната среда; подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване на жизнения стандарт; укрепване на институционалния капацитет за провеждане на ефективна регионална политика.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook