Продължава обучението на служителите в община Кубрат

Публикувано на март 24, 2015

  

Във връзка с изпълнението на проект по ОПАК „Разширяване на капацитета на служителите на Община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“

съгласно договор №М13-22-14/25.07.2014 г. по Дейност 3 – Надграждащо обучение по ключови компетентности в КК „Златни пясъци се проведе обучение на тема „Подобряване на екипната ефективност“ в периода от 26.02.2015 г. до 28.02.2015 г. Лектори бяха проф. Юлиана Попова и доц. Надежда Йонкова. В обучението активно участваха 25 служители на общината, които повишиха уменията си за работа в екип и придобиха сертификати за успешно приключил курс на обучение.

По Дейност 4 – Надграждащи обучения в ИПА двама общински служители взеха участие в обучение на тема „ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“- ЕП-6/2014, което се проведе на 26 и 27 февруари 2015 г. в учебната база на Института по публична администрация в Банкя – София. Придобити те знания ще послужат при прилагане на облачните услуги като иновативен подход за електронно управление .

 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд.”

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook