Продължава обучението на служителите в община Кубрат

Публикувано на март 31, 2015

 

  

Във връзка с изпълнението на проект по ОПАК
„Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
съгласно договор №М13-22-14/25.07.2014 г. бяха изпълнени следните дейности:
- по Дейност 3 Надграждащо обучение по ключови компетентности:
Първото обучение беше на тема „Умения за управление на стреса и времето“ и в него взеха участие 25 служители.
Второто обучение бе на тема „Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“. Обучени бяха 22 служители .
Третото обучение беше на тема „Подобряване на екипната ефективност“ в периода от 26.02.2015 г. до 28.02.2015 г. Обучени бяха 25 служители на Общинска администрация – Кубрат.
Последното обучение на тема „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“ се проведе в периода от 29.03.2015 г. до 31.03.2015 г. за 22 участника. Лекторът направи конкретни препоръки към Община Кубрат за успешно реализиране на политики по привличане на инвестиции.
След приключване на обученията бяха връчени сертификати за успешно приключил курс на обучение, които отговарят на стандартите на ОПАК.

- По Дейност 4 Надграждащи обучения в ИПА:
На 26 и 27 февруари 2015 г. в учебната база на ИПА двама общински служители взеха участие в обучение на тема „ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“- ЕП-6/2014.
Предстои обучение на тема ИТО-5/2014 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT за трима участника от 01.04.2015 г. до 03.04.2015 г. в ИПА.

Реализирането на проекта предостави възможности за разширяване на компетенциите на общинската администрация и цели подобряване качеството на предоставяните от общината услуги на гражданите и бизнеса

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд.”

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook